Nadlogo

NAD 2017

12 oktober 2017

De veranderende waarde van werk

Empty Banner Banner2

Call for papers

De Stichting NAD en alle sponsors van de Nederlandse Arbeidsmarktdag nodigen u uit om in een van de sessies op deze dag een paper te presenteren. Naast wetenschappelijke zijn er dit jaar voor het eerst ook beleidsgeoriënteerde sessies.

U kunt uw belangstelling kenbaar maken door het indienen van een abstract van uw (wetenschappelijke) paper of (beleids)presentatie. Een wetenschappelijke paper dient aan de gebruikelijke wetenschappelijke criteria te voldoen, maar dient ook nadrukkelijk aandacht te besteden aan de beleidsrelevantie van het onderzoek. Papers zijn bij voorkeur Nederlandstalig, maar mogen ook Engelstalig zijn.

Een beleidspresentatie behelst een onderbouwde uiteenzetting van een recent beleidsinitiatief of beleidswijziging van een overheid, maatschappelijke organisatie of bedrijf of instelling, die ook relevant is voor mensen van buiten uw organisatie.

De ingediende paper- en presentatievoorstellen zullen worden beoordeeld en geselecteerd door vertegenwoordigers van de Stichting Nederlandse ArbeidsmarktDag (Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies en Regioplan) en mogelijk andere sponsororganisaties, op basis van kwaliteit en beleidsrelevantie.

Jongerenprijs

In 2017 zal er opnieuw speciale aandacht zijn voor jonge onderzoekers. Ben je als PhD of afstuderende student in je onderzoek bezig met een van de thema's van de Nederlandse Arbeidsmarktdag? Ben je op 1 januari 2017 jonger dan 30 jaar en ben je eerste auteur van het paper? Stuur je paper dan op, want je maakt kans op €750. Naast een goede vermelding op je CV is je paper dus geld waard. Meedingen? Upload je abstract voor 1 mei 2017. Het paper dient voor 1 september 2017 geüpload te worden. Klik hier voor de beoordelingscriteria.

Vertegenwoordigers van de Stichting Nederlandse ArbeidsmarktDag (Amsterdams Instituut van ArbeidsStudies en Regioplan) en andere sponsororganisaties selecteren de papers op basis van kwaliteit en beleidsrelevantie.

Thema's

 1. De veranderende waarde van werk
  Ontplooiing en zingeving in werk; betekenis van (on)betaald werk in huishoudens en maatschappelijke participatie; relaties tussen veranderingen in arbeidsmarkt/arbeidsorganisatie/arbeidsverhoudingen en de veranderende waarde van werk.
 2. Kwaliteit van de arbeid
  Kwaliteit van de inhoud van het werk, arbeidsomstandigheden, kwaliteit van banen en van arbeidsvoorwaarden; effecten van technologische en sociale innovatie op de kwaliteit van arbeid.
 3. Arbeidsmarktvraagstukken
  Flexibiliteit; mobiliteit; aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt; arbeidsmarktprognoses; sector & regio; vergrijzing; arbeidsmigratie; invloed van technologische ontwikkelingen; doelgroepen en diversiteit; gendervraagstukken.
 4. Arbeidsmarktbeleid
  Effecten van wet en regelgeving op nationaal en Europees niveau; beleidsdoorlichtingen; topsectoren; effecten van convenanten en andere zelfregulering (zoals bijv. aanpak jeugdwerkloosheid, duurzame inzetbaarheid etc.).
 5. HRM en bedrijven
  HR-beleid; duurzame inzetbaarheid; scholing; organisatieverandering; medezeggenschap; ondernemingsbestuur.
 6. Sociale zekerheid en stelseldiscussie
  Werking van sociale zekerheid; ziekte en arbeids-ongeschiktheid; werkloosheid; pensioen; re-integratie. Stelseldiscussies in sociale zekerheid en arbeidsparticipatie; sociale zekerheid voor zzp’ers en flexwerkers; basisinkomen.
 7. Overig

Richtlijnen paper

Wetenschappelijk paper
Een onderzoekspaper dient aan de gebruikelijke eisen van een wetenschappelijk paper te voldoen, waaronder een heldere vraagstelling, kort overzicht van recente (theoretische en empirische) literatuur, uiteenzetting van de onderzoeksmethode en gebruikte data, rapportage van de uitkomsten van het (empirische) onderzoek en een conclusie waarin de beleidsrelevantie en/of bruikbaarheid voor de praktijk worden aangegeven.

Daarnaast gelden de volgende richtlijnen voor de vorm van het paper:

 • Abstract graag maximaal 250 woorden;
 • Kies een krachtige titel (maximaal zeven woorden);
 • Titel (+ondertitel) en auteurs graag op het voorblad (denk aan voornaam, achternaam, organisatie, e-mailadres);
 • Totaal maximaal 8000 woorden;
 • Gebruik interlinie 1-1,5 op A4 met normale marges;
 • Laat het artikel vooraf gaan door de samenvatting (in bold) (samenvatting is niet bedoeld als inleiding);
 • Literatuurlijst achteraan bij de bijlagen bij voorkeur volgens APA richtlijnen;
 • Nummer tabellen, figuren en de hoofdkoppen (paragraaf);
 • Upload het geheel in één pdf-bestand;

Graag willen we hier wel aan toevoegen, zowel voor het abstract als later het paper, besteed aandacht aan de bruikbaarheid in de praktijk en/of beleidsrelevantie van het onderzoek cq de uitkomsten.

Beleidspresentaties
Een beleidspresentatie is bij voorkeur gebaseerd op een (openbaar) beleidsdocument, maar kan ook een op zichzelf staande presentatie zijn. De presentatie (en het achterliggende document) dient een duidelijke probleemstelling te bevatten, een analyse van het probleem, de (voorgenomen of uitgevoerde) beleidsreactie en, zo mogelijk, de effecten van het beleid.

Het is niet meer mogelijk abstracts te uploaden.